Nghị quyết của hội đồng quản trị

  14:25 05/03/2018

Nghị quyết của hội đồng quản trị về việc Thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2017 của công ty

Công bố thông tin

  10:57 21/10/2017

Ủy ban chứng khoán nhà nước nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP dược Hà Tĩnh theo báo cáo phát hành số 99/HDP-2017 ngày 2/10/2017