Tờ trình lấy ý kiến cổ đông

  10:09 05/09/2017

Tờ trình lấy ý kiến cổ đông
VV: Thay đổi bổ sung phương án phát hành cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Dược Hà Tĩnh

Báo cáo tài chính năm 2016

  09:28 13/03/2017

Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc 31/12/2016.