Tờ trình lấy ý kiến cổ đông

  10:09 05/09/2017

Tờ trình lấy ý kiến cổ đông
VV: Thay đổi bổ sung phương án phát hành cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Dược Hà Tĩnh