hadiphar

Hadiclacin 500 mg

Sản phẩm được chứng minh tương đương sinh học với Klacid 500mg của Abbort Hoa...

MAXROGYL

Công thức bào chế .Cho 1 viên nén Thành phần: Spiramycin: 750000 UI; Metronidazol: 125 mg;...

Hadipro

Điều trị Các nhiễm khuẩn nặng mà các thuốc kháng sinh...

Thong ke