16:20 10/04/2019

Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh đăng tải các tài liệu phục vụ đại hội cổ đông năm 2019. Xin mời tải về theo các danh mục dưới đây:

1. Báo cáo tài chính năm 2018 (BC HĐQT): Tải tại đây

2. Báo cáo HĐQT 2019 : Tải tại đây

3. Báo cáo KQKD 2018 - KH 2019(HĐQT) : Tải tại đây

4. Báo cáo BKS tại ĐHĐCĐ 2019 : Tải tại đây

5. Các tờ trình đại hội cổ đông: Tải tại đây