08:23 14/04/2018

Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh đăng tải các tài liệu phục vụ đại hội cổ đông năm 2018. Xin mời tải về theo các danh mục dưới đây:

1. Chương trình đại hội cổ đông: Tải tại đây

2. Báo cáo tài chính năm 2017: Tải tại đây

3. Báo cáo hoạt động SXKD nhiệm kỳ III và phương hướng nhiệm kỳ IV: Tải tại đây

4. Dự thảo điều lệ công ty: Tải tại đây

5. Dự thảo quy chế quản trị công ty: Tải tại đây

6. Báo cáo ban kiểm sát: Tải tại đây

7. Báo cáo nhiệm kỳ năm năm HĐQT: Tải tại đây

8. Các tờ trình đại hội cổ đông: Tải tại đây