Công bố thông tin

  10:57 21/10/2017

Ủy ban chứng khoán nhà nước nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP dược Hà Tĩnh theo báo cáo phát hành số 99/HDP-2017 ngày 2/10/2017

Tờ trình lấy ý kiến cổ đông

  10:09 05/09/2017

Tờ trình lấy ý kiến cổ đông VV: Thay đổi bổ sung phương án phát hành cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Dược Hà Tĩnh