13:46 04/05/2018

Căn cứ vào kết quả Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2018 diễn ra ngày 24/04/2018 của Công ty đã tiến hành bầu ra 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS theo sự thông qua và nhất trí 100% của Đại hội.

Vào chiều ngày 03/05/2018, Tại Hội trường Công ty CP Dược Hà Tĩnh đã tổ chức phiên họp đầu tiên của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2022 cụ thể như sau: