16:41 20/05/2020

Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh đăng tải các tài liệu phục vụ đại hội cổ đông năm 2020. Xin mời tải về theo các danh mục dưới đây:

1. Báo cáo tài chính năm 2019 (BC HĐQT): Tải tại đây

2. Báo cáo HĐQT 2020 : Tải tại đây

3. Báo cáo KQKD 2019 - KH 2020(HĐQT) : Tải tại đâysawa.vn

4. Báo cáo BKS tại ĐHĐCĐ 2020 : Tải tại đây

5. Các tờ trình đại hội cổ đông: Tải tại đây

6. Quy chế đề cử, bầu cử BKS bổ sung: Tải tại đây

7. Danh sách ứng cử, đề cử TVBKS bổ sung: Tải tại đây