14:37 24/04/2018

Sáng ngày 24/04/2018, Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh- HADIPHAR (mã chứng khoán HDP) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 là một đại hội hết sức quan trọng nhằm : Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và cả giai đoạn nhiệm kỳ III ( 2013 – 2017); Đề ra kế hoạch mục tiêu sản xuất kinh doanh và phát triển công ty năm 2018 và nhiệm kỳ IV giai đoạn 2018 – 2022; Bầu ra HĐQT, BKS mới đủ phẩm chất, năng lực, đổi mới, lãnh đạo quản trị công ty trong giai đoạn mới.

Đến dự đại hội có sự tham gia của 112 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đại hội là 5.913.372 cổ phần chiếm 96,25% tổng số cổ phần biểu quyết.

 

112 cổ đông đại diện cho 5.913.372 phần tham dự Đại hội

 

Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh được cổ phần hóa từ tháng 12 năm 2004, trải qua 3 nhiệm kỳ Công ty đang trên bước xây dựng và phát triển đã trở thành một thương hiệu uy tín và có vị trí xứng đáng trên thị trường Dược phẩm Việt Nam. Trong 5 năm trở lại đây, Công ty đã có sự đột phá về phát triển sản xuất kinh doanh, tập trung đầu tư xây dựng thêm nhà máy, cơ sở sản xuất, hoạt động mang lại hiệu quả; thu hút các nhân sự bậc cao; triển khai, nghiên cứu nhiều đề tài khoa học áp dụng vào công tác sản xuất kinh doanh. Xây dựng mạng lưới phân phối thuốc trong và ngoài nước, phát triển các chi nhánh ra ngoại tỉnh, thu hút lao động, giải quyết việc làm đảm bảo đời sống cho CBCNV, cổ tức và lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước. Tăng trưởng hàng năm bình quân đạt 10-15%, đặc biệt là tăng trưởng cao trong công tác sản xuất.

 

Ông Lê Hồng Phúc chủ trì Đại hội

Đại hội đã đánh giá được kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh và công tác tài chính năm 2017.

Ông Lê Quốc Khánh Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh

 

Ông Võ Đức Nhân Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018

 

Dưới sự chỉ đạo và hoạt động đúng hướng của HĐQT, Ban lãnh đạo điều hành công ty cùng với sự nổ lực đoàn kết của tất cả CBCNV, HADIPHAR đã đạt được những thành quả trong năm 2017: Tổng doanh thu đạt 370 tỷ đồng, doanh thu hàng Hadiphar sản xuất đạt 240 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế >10 tỷ đồng, nộp ngân sách 9,14 tỷ đồng, chi trả cổ tức 10%/năm, thu nhập bình quân đạt 7 triệu đồng/ người/ tháng. Cổ phiếu HDP chính thức giao dịch lên sàn UpCom, phát hành cổ phiếu ESOP để tăng vốn điều lệ công ty.

 

Ông Nguyễn Đăng Phát báo cáo tài chính năm 2017

 

Bên cạnh đó, HADIPHAR còn đạt được một số thành tựu to lớn khác: Danh hiệu Doanh nghiệp tiêu biểu, Bằng khen và Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ và UBND Tỉnh Hà Tĩnh nhiều năm liền, Doanh nghiệp đạt sản phẩm Vàng vì Sức khỏe cộng đồng, Đề tài nghiên cứu khoa học Xuất sắc của tỉnh sản phẩm Viên ngậm Thông Phế HADIPHAR và Viên Nhuận tràng Hadiphar. Quy hoạch trồng hơn 20 ha cây dược liệu phục vụ công tác sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Công tác từ thiện, xây dựng NTM, hoạt động an sinh xã hội kịp thời đầy đủ.

Đại hội đồng cổ đông thông qua và nhất trí 100% các tờ trình về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và nhiệm kỳ 2013 – 2017; kế hoạch SXKD năm 2018 và nhiêm kỳ 2018 – 2022; việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018; các chỉ tiêu tài chính năm 2018; phát hành cổ phiếu ESOP năm 2018 và chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu; phân phối thù lao của HĐQT, BKS; lựa chọn đơn vị kiểm toán; sửa điều lệ, quy chế quản trị công ty theo điều lệ, quy chế quản trị mẫu áp dụng công ty đại chúng theo quy định hiện hành và các vấn đề khác.

 

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội

 

Chương trình Đại hội cổ đông năm nay cũng đã tiến hành và bầu ra HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2018-2022. Hình thức được tiến hành theo thể thức bầu dồn phiếu, công khai minh bạch dựa theo số biểu quyết của các cổ đông tham dự. Sau khi Ban kiểm phiếu tổng hợp xong số phiếu đã có kết quả HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2022 như sau:

 

Các cổ đông tiến hành bỏ phiếu

 

 

HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 - 2022

 

Bám sát sứ mệnh đặt ra “ Sáng tạo, chất lượng vì sức khỏe cộng đồng”, năm 2018 Ban lãnh đạo HADIPHAR tiếp tục tập trung đầu tư xây dựng để đạt chỉ tiêu năm 2018 như sau: Doanh thu tăng trưởng 15-20%/năm, năm 2018 đạt 400 tỷ đến năm 2022 đạt khoảng 800 tỷ đồng. Trong đó Doanh thu hàng Hadiphar sản xuất tăng trưởng 20-25%/năm, năm 2018 đạt 300 tỷ đến năm 2022 đạt khoảng 700 tỷ đồng.  Lợi nhuận tăng bình quân 15-25%/năm, cổ tức 10– 15%/năm. Xây dựng các dây chuyền sản xuất thuốc, TPCN tại Cẩm Vịnh, hướng tới xây dựng Nhà máy dược phẩm GMP-EU. Xây dựng tại 167 Hà Huy Tập thành Trung tâm kinh doanh thương mại tổng hợp: thuốc chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, truyền thông. Xây dựng nhà văn phòng điều hành của khối kỹ thuật, các cơ sở phục vụ sản xuất kinh doanh theo dự án, xây dựng dự án trồng cây dược liệu khoảng 25-30 ha tại các xã trong tỉnh. Xây dựng cơ sở vật chất: kho, văn phòng làm việc cho Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, cổ phiếu ESOP, trả cổ tức bằng cổ phiếu. Chuyển đổi sàn UPCOM sang sàn HNX vào thời điểm hợp lý. Có kế hoạch mở Chi nhánh của Công ty ở một số tỉnh khi có yêu cầu. Thành lập Công ty TNHH một thành viên. Mua phần mềm quản trị doanh nghiệp, phần mềm KPI, BSC. Đào tạo và thu hút 3 Tiến sỹ, 5 Thạc sỹ về quản trị Doanh nghiệp…..Đây là những mục tiêu đáng mừng và niềm tin cho tất cả quý cổ đông tiếp tục đồng hành đầu tư vào Công ty được đại hội nhất trí thông qua.

 

 

 

 

Một số hình ảnh tại đại hội