16:01 03/01/2020

Căn cứ vào Biên bản Hội đồng quản trị mở rộng họp ngày 20/12/2019 về việc Giải thể chi nhánh Dược Phẩm Vũ Quang. Nay quyết định giải thể thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. Cụ thể như sau: