10:19 17/04/2021

Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh đăng tải các tài liệu phục vụ đại hội cổ đông năm 2021. Xin mời tải về theo các danh mục dưới đây:

1. Báo cáo tài chính năm 2020 (BC HĐQT): Tải tại đây

2. Báo cáo HĐQT 2021 : Tải tại đây

3. Báo cáo KQKD 2020 - KH 2021(HĐQT) : Tải tại đây.

4. Báo cáo BKS tại ĐHĐCĐ 2021 : Tải tại đây

5. Các tờ trình đại hội cổ đông: Tải tại đây

6. Chương trình ĐH cổ đông 2021: Tải tại đây